Divendres
24 de Maig de 2019
11:00:09

Actualitzar

Seu electrònica
Imatge de persones conversant

Calendari Oficial: dies inhàbils

L'article 26.5 de la Llei 11/2007, de 22 de juny (BOE-A-2007-12352), d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics estableix: "cada seu electrònica en la qual estigui disponible un registre electrònic determinarà, atenent a l'àmbit territorial en el qual exerceix les seves competències el titular d'aquella, els dies que es consideressin inhàbils a l'efecte dels apartats anteriors".

En compliment de l'establert en aquest article es consideren inhàbils per l'any 2015 a l'efecte dels procediments i tràmits relatius al Registre electrònic els següents dies:

 • Tots els diumenges de l'any.
 • 1 de gener: Any Nou 
 • 6 de gener: Epifania del Senyor
 • 19 de març: San Josep
 • 3 de abril: Divendres Sant
 • 6 de abril: Lunes de Pascua
 • 1 de mig: Festa del treball
 • 24 de juny: Festa local
 • 15 d'agost: Asunció de la Verge
 • 8 de setembre: Festa local
 • 9 d'octubre: Dia de la Comunitat Valenciana
 • 12 d'octubre: Festiu Nacional
 • 7 de desembre: Dia de la Constitució
 • 8 de desembre: Immaculada Concepció
 • 25 de desembre: Nativitat del Senyor