Divendres
24 de Maig de 2019
12:07:19

Actualitzar

Seu electrònica
Imatge de persones conversant

Ordenances Generals i Reglaments

Estatuts del Comité d'Agermanament
Estatuts del Consell de la Joventut
Ordenança de l'Administració Electrònica
Reglament que ha de regular el servici municipal d'aigua potable i clavegueram a Puçol
Ordenança reguladora dels abocaments al clavegueram municipal
Ordenança Municipal del Camp
Ordenança del Centre d'Acollida
Ordenança del Centre de Menors
Ordenança de les Cerimònies Civils
Ordenança Reguladora de Circulació, Trànsit i Seguretat Vial
Ordenança del Club de Convivència dels Majores
Ordenança de Convivència Ciutadana
Ordenança Municipal reguladora de participació ciutadana
Ordenança de Cooperació Internacional
Ordenança de l'EPA
Ordenança de l'Escola d'Estiu
Ordenança de l'Escola Matinera
Ordenança d'Estacionamient en la via pública de caravanes y tractors
Ordenança General de Gestió i Recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
Ordenança Reguladora de les llicències urbanístiques i altres actes urbanístics municipals
Ordenança de Neteja de residus sòlids urbans
Ordenança de Locals d'Assaig
Ordenança de la Ludoteca
Ordenança d'Ocupació del Domini públic
Ordenança de la Platja
Ordenança de Prevenció de la contaminació acústica
Ordenança de la Targeta d'estacionament
Ordenança de Tinença d'animals
Ordenança sobre declaracions responsables i comunicacions prèvies
Reglament de normalització i ús del valencià
Ordenança de Guals i Aparcaments
Ordenança Municipal Reguladora de la venda no sedentària en el terme municipal de Puçol
Ordenança de Rases i Cates
Reglament del Consell Agrari Municipal
Reglament del Consell Assessor taurí
Reglament d'Honors, distincions, protocol i símbols del municipi
Reglament dels Horts d'Oci
Reglament de la Junta Local de Seguretat
Reglament de Mitjans de Comunicació
Reglament de Protecció Civil
Reglament Orgànic Municipal
Reglament regulador del servici municipal de préstec de bicicletes
Ordenança Municipal d'instal·lació d'elements per a millorar l'accesibilitat
Ordenança Vivendes Municipals