Divendres
24 de Maig de 2019
10:53:22

Actualitzar

Seu electrònica
Imatge de persones conversant

Informació Urbanística

Pla d'Ordenació Urbana de l'Ajuntament de Puçol:

 

a) Documents en tràmit

Consulta pública prèvia
Delimitació àmbit
Anunci modificació pla general

 

b) Informació urbanística. Fitxes:

Informació urbanística de zones d'ordenances del Pla General

 

c) Informació urbanística. Plànols.

Plànol classificació del sòl
Plànol carrers del terme municipal
Plànol carrers del casc antic
Plànol carrers de la platja, urbanitzacions i polígon industrial
Plànol agrícola del terme municipal

 

d) Ordenances Edificació i normes urbanístiques:

Normes urbanístiques del Pla General

 

e) Actuacions urbanístiques:

Aprovació del text refundit del projecte d'urbanització de la unitat d'execució UEJ
Aprovació definitiva de la modificació núm. 25 del Pla General
PAI UEJ Acord aprovació programa (antiga zona Tisvol)
PAI UEJ Proposició jurídicoeconòmica (antiga zona Tisvol)
PAI UEJ Projecte urbanització documents (antiga zona Tisvol) 
PAI UEJ Projecte urbanització plànols (antiga zona Tisvol)*
Projecte de reparcel·lació del sector 6
Modificació Puntual nº 26 del Pla General
Suspensió temporal de l'execució del programa d'actuació integrada de la U.E."J".


* Fitxers allotjats fora de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Puçol.