Divendres
24 de Maig de 2019
11:01:23

Actualitzar

Seu electrònica

Avís legal

L'art. 10.3 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Servicis Públics, determina que cada Administració Pública haurà de garantir la identificació del titular de la seu electrònica.

En compliment del dit article, l'art. 8 de l'Ordenança Municipal reguladora de l'ús de l'Administració Electrònica en l'Ajuntament de Puçol, establix que es crea la seu electrònica de l'Ajuntament, sent esta ubicada en l'adreça http://sede.puçol.es, per mitjà d'un certificat digital on conste que l'Ajuntament de Puçol és el titular d'esta.

D'acord amb l'art. 10.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Servicis Públics, "l'establiment d'una seu electrònica comporta la responsabilitat del titular respecte de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els servicis a què puga accedir-se a través d'esta". L'article 7.1 del Reial Decret pel qual es desenvolupa parcialment la dita Llei afig que "El titular de la seu electrònica que continga un enllaç o vincle a una altra la responsabilitat de la qual corresponga a distint òrgan o Administració Pública no serà responsable de la integritat, veracitat ni actualització d'esta última. La seu establirà els mitjans necessaris perquè el ciutadà conega si la informació o servici a què accedix correspon a la pròpia seu o a un punt d'accés que no té el caràcter de seu o a un tercer".

En este sentit en la Seu Electrònica s'indica a través de missatges sobre els enllaços si accedint a ells s'abandona la seu o al contrari es roman en ella.

Termes i condicions d'ús

Es considera usuari del present lloc web a qualsevol que accedisca i utilitze el mateix. La condició d'usuari comporta la total acceptació de les condicions establides en el present Avís Legal i en les especials que puguen establir-se per a determinats servicis i utilitats. Els usuaris adquirixen el compromís d'ajustar la seua actuació a les citades condicions i a observar allò que s'ha disposat per la normativa legal, així com a les instruccions i avisos que es posen en el seu coneixement.

Esta institució no és responsable dels continguts enllaçats i que es troben fora del seu web, en webs de tercers, als que es puga accedir per mitjà d'enllaços situació per a l'ampliació d'informació o com a ajuda complementària. Este tipus d'enllaços permeten ampliar la informació relativa a una matèria que s'està tractant, en cap moment este suggeriment es convertix en obligatorietat, sent el titular d'esta web no responsable del contingut ni de la prestació de servicis realitzada per tercers. En relació amb la protecció de dades, esta institució no serà responsable dels fitxers proporcionats per l'usuari a tercers encara que estos es troben enllaçats des d'este lloc.

Esta institució no es fa responsable de danys o perjuís derivats d'interferències, avaries, omissions, interrupcions o desconnexions del funcionament del sistema electrònic, sempre que estos fets siguen motivats per causes alienes, inherents per problemes d'ajust o tècnics. La intromissió de terceres persones així com el dany causat per virus informàtics queden fora del control d'esta Institució.

La informació administrativa facilitada a través d'esta web no substituïx la publicitat legal de les lleis, de les disposicions i actes que hagen de ser publicats en els diaris oficials.

Privacitat i Protecció de Dades

El tractament de les dades de caràcter personal que es reben a través d'esta seu electrònica s'ajustarà als principis i obligacions establits en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al seu Reglament de desenrotllament, aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

La Seu Electrònica de l'Ajuntament de Puçol es compromet al compliment de la seua obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal que puguen ser sol·licitats a través dels servicis d'esta seu, i al deure tractar-los amb confidencialitat. A estos efectes, s'adoptaran les mesures necessàries per a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

L'arreplegada i tractament automatitzat de dades de caràcter personal té com a única finalitat la prestació dels servicis sol·licitats, i el seguiment de consultes realitzades pels usuaris. No s'utilitzaran per a cap altra finalitat ni seran cedits a tercers sense el seu consentiment, excepte en els casos i amb les condicions previstes en la Llei Orgànica 15/1999.

Per a la prestació dels servicis a través d'esta seu electrònica, les dades personals necessàries estan inclosos en fitxers inscrits en el registre de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

En tot moment es podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició sol·licitant-ho per mitjà d'escrit presentat davant del registre d'entrada de l'Ajuntament de Puçol.

Segons disposa l'article 6.1 g) del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, s'inclou en la seu electrònica un enllaç amb la Seu Electrònica de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Esta política de privacitat és d'aplicació a les pàgines de la seu, no es garantix en els accessos a través d'enllaços amb este lloc, ni als enllaços des d'este lloc amb altres webs.

Ús de llengües cooficials en la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Puçol

La Disposició addicional sexta de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Servicis Públics, determina que "es garantirà l'ús de les llengües oficials de l'Estat en les relacions per mitjans electrònics dels ciutadans amb les Administracions Públiques, en els termes previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i en la normativa que en cada cas resulte d'aplicació. A estos efectes, les seus electròniques el titular de les quals tinga competència sobre territoris amb règim de cooficialitat lingüística possibilitaran l'accés als seus continguts i servicis en les llengües corresponents. Els sistemes i aplicacions utilitzats en la gestió electrònica dels procediments s'adaptaren al que disposa quant a l'ús de llengües cooficials en el article 36 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i el Procediment administratiu Comú.

La utilització de les llengües cooficials en qualsevol lloc d'esta seu no prejutja la seua admissibilitat en tots els procediments integrats en esta, que es resoldrà en cada cas per mitjà de l'aplicació de la normativa procedimental que siga pertinent.

Normes i condicions d'accés i utilització de "Carpeta ciutadana"

Què és 'Carpeta Ciutadana'?

'Carpeta Ciutadana' és un mitjà virtual de comunicació personal i privat amb l'Ajuntament de Puçol que permet facilitar i agilitzar les gestions que es desitgen realitzar amb l'Ajuntament i acostar l'administració municipal a la ciutadania. El Servici és totalment gratuït i està disponible a través d'Internet les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. Ho poden utilitzar les persones físiques o jurídiques.

Quines prestacions oferix?

Este Servici oferix les prestacions següents:

a) Accedir a la informació particular de la persona o entitat, registrada en les bases de dades de l'Ajuntament de Puçol.

b) Realitzar operacions, rebre notificacions i complir tràmits administratius de procediments que progressivament l'Ajuntament de Puçol vaja incorporant a la Carpeta.

c) Accedir a la consulta de l'estat de tramitació del procediment que comprendrà, almenys, la fase en què es troba el procediment i l'organisme o unitat responsable, llevat que la normativa aplicable establisca restriccions a la dita informació.

Normes i condicions d'accés

Per a accedir al Servici 'Carpeta Ciutadana' la persona s'ha d'identificar i autenticar fent ús d'un certificat digital. Es podran utilitzar els instruments d'identificació disposats en l'article 17 de l'Ordenança reguladora de l'administració electrònica de l'Ajuntament de Puçol.

Per a poder accedir cal anar a la següent adreça electrònica https://pucol.seu.dival.es. Una vegada allí punxe en el botó 'Carpeta Ciutadana'.

Condicions d'utilització

Des del moment en què la persona accedix amb el seu certificat digital a 'Carpeta Ciutadana' se li atribuïx automàticament la condició d'usuària d'esta.

L'ús d'este Servici ha d'estar presidit pel principi de bona fe i pel deure facilitar informació veraç, completa i precisa, adequada als fins per als que se sol·licita.

Tant la persona usuària com l'Ajuntament accepten que l'intercanvi d'informació i documents a través d'este Servici té la mateixa validesa que l'entrega d'impresos i documents firmats de forma manuscrita.

Les dades que aportació la persona usuària de 'Carpeta Ciutadana' per a facilitar les seues relacions amb l'Ajuntament, tals com nombres de telèfon, correus electrònics i altres, així com les preferències que seleccione perquè l'Ajuntament li informe sectorialment, comptaran amb les màximes garanties de seguretat, integritat i disponibilitat, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seua normativa de desenrotllament.

La persona usuària es compromet a comunicar a l'Ajuntament, a través de qualsevol mitjà admés en dret, la sol·licitud de modificació del mitjà de notificació preferent, així com el mitjà i lloc per a la pràctica de les notificacions posteriors, o per a la recepció de les informacions que li afecten.

L'Ajuntament no es responsabilitzarà de les incidències succeïdes amb motiu de problemes tècnics de la comunicació no imputables a l'Ajuntament, o deguts a deficiències o errors de seguretat en les xàrcies de comunicacions no controlades per ell i, en general, els originats per causes de força major.