Divendres
24 de Maig de 2019
11:49:30

Actualitzar

Seu electrònica

Serveis de la Seu

Imatge de mans escrivint en portàtil

Instàncies i tràmits

   
Instància General
 
 
Departament
Instància
Descàrrega
Tramitar
Àrea Econòmica
Aplaçament i/o Fraccionament de Deutes en període executiu
Àrea Econòmica
Aplaçament i/o Fraccionament de Deutes en període voluntari
Àrea Econòmica
Certificats en Matèria Tributària
Àrea Econòmica
Devolució d'Ingressos pel pagament de deutes
Área Econòmica
Domiciliació bancaria de rebuts
Àrea Econòmica
Duplicat de rebuts per al seu pagament
Área Econòmica
Duplicat de rebut pagat
 
Àrea Econòmica
Sol·licitud de Modificació dades fiscals
Área Econòmica
Sol·licitud d'Aplaçament/Fraccionament IBI en periode voluntari (presentació d'instàncies del 02/05/2017 al 01/09/2017)
Área Econòmica
Proposta participativa per a la elaboració del pressupost General Exercici 2017
Área Econòmica
Exenció de l'IVTM discapacitat
Benestar Social
Annexe d'obtenció de dades per procediments electrònics per a sol·licituds d'Ajudes Socials
Benestar Social
Sol·licitud i autorització beques Caxton College i American School of Valencia
Benestar Social
Sol·licitud beca Caxton College
Benestar Social
Sol·licitud inscripció borsa de Treball Social
Benestar Social

Model consentiment dades per a tramitació ajudes a l'ocupació

Secretaria
La Dipu te Beca 2018
Secretaria
Sol·licitud devolució fiances contractació
Secretaria
Presentació de queixes i suggeriments
Secretaria
Comunicació de realització d'esdeveniment
Secretaria
Certificat d'empadronament
Secretaria
Reclamació patrimonial
Secretaria
Alta de gual permanent
Secretaria
Autorització d'ús i dispar de productes pirotècnics
Secretaria
Alta de gual amb horari
Secretaria
Baixa de gual
Secretaria
Canvi de titularitat de gual
Secretaria
Venda en mercat ambulant. Anexe I (Mercat platja)
Secretaria
Venda en mercat ambulant extraord. Anexe II (Dimarts i Dissabte)
Secretaria
Venda en mercat ambulant. Anexe III (Festivitats)
Secretaria
Comunicació Incidències Vehicles Abandonats
Secretaria
Presentació d' Ofertes Contractació
 
Secretaria
Comunicació de Canvi de domicili Organismes de l'Administració General de l'Estat
 
Secretaria
Sol·licitud de llicència per a tinença d'animals perillosos
 
Secretaria
Sol·licitud d'admissió a proves selectives
Secretaria
 Sol·licitud de comissió de serveis Policia Local
Secretaria
 Sol·licitud de comissió de serveis
Secretaria
 Sol·licitud d'ocupació agrària
Urbanisme
Informació Urbanística Escrita Genèrica
Urbanisme
Informació Urbanística Ordinària
Urbanisme
Assenyalament d'Alineacions i Rasants
Urbanisme
Declaració Responsable d'Obres
 
Urbanisme

Declaració responsable 1ª ocupació d'edificis

Urbanisme

Declaració responsable 2ª o posteriors ocupacions d'edificis e instal·lacions

Urbanisme
Sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística previ a instruments d'intervenció ambiental
 
Urbanisme
Comunicació posada en funcionament d'activitat subjecta a Llicència Ambiental
 
Urbanisme
Comunicació d'activitats innòcues
 
Urbanisme
Declaració Responsable ambiental
 
Urbanismo
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats subjectes a instruments d'intervenció ambiental i innòcues
 
Urbanisme
Obertura establiments públics i activitats recreatives mitjançant declaració responsable
 
Urbanisme
Sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística establiments públics i activitats recreatives
 
Urbanisme
Canvi de titularitat d'establiments publics i activitats recreatives
 
Urbanisme
Obertura d'instal·lació eventual, portàtil o desmuntable mitjançant declaració responsable
 
Urbanisme
Sol·licitud devolució fiances urbanisme
Urbanisme
Sol·licitud de Llicència d'Obra Major o Intervenció en edifici catalogat
Urbanisme
Comunicació Incidència en Via Pública
Urbanisme
Enquesta de satisfacció usuaris de la platja
Urbanisme
Enquesta de satisfacció usuaris de la platja accesible